Geoteknikk

IPD Norway tilbyr geoteknisk rådgivning og prosjektering. Vi legger stor vekt på helhetlige og kostnadseffektive løsninger som også ivaretar hensyn til miljø og sikkerherhet. Med ingeniørvitenskap vurderes de byggteknike egenskapene for jordarter og bergarter for å finne egnede løsninger/design av fundamentering til en byggkonstruksjon.

Vi håndterer de fleste grunnforhold og enten det dreier seg om høyhus, broer eller veganlegg etc.

Tjenester

  • Innhenting av grunnundersøkelser
  • Stabilitetsberegninger
  • Setningsberegninger
  • Fundamentering
  • Peledimensjonering
  • Utgravinger, fyllingsarbeider og byggegroper
  • Spunting
  • Kvikkleireproblematikk